насловна

srpski

srpski

srpski

Запошљавање


01.03.2023. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Датум објаве: 01.03.2023. Датум истека рока за пријављивање: 09.03.2023.

Детаљније

Образац пријаве

Списак кандидата над којима се спроводи изборни поступак

I Орган у коме се попуњава радно место:

Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб

II Радно место која се попуњава:

Радно место за конфигурацију, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и система, у звању саветник - 1 извршилац .

 Опис послова: инсталира и конфигурише сеизмолошке и акцелерографске станице, системе за аквизицију сеизмичких сигнала и комуникационе системе; одржава операбилност сеизмолошке и информатичке опреме Завода; одржава техничку исправност рада хардверских система и софтверских пакета Завода; учествује у администрирању фајлсервера, локалне рачунарске мреже, desktop рачунара и пратеће електронске опреме; инсталира и одржава периферну информатичку опрему у Заводу и пружа апликативну подршку запосленима у Заводу; детерминише просторне и енергетске параметре за све регистроване земљотресе у Србији и сеизмички утицајном региону и дистрибуира информације о земљотресу јавности, у оквиру стручног дежурства у Заводу; прикупља и обрађује макросеизмичке податке ради утврђивања степена сеизмичког интензитета, након јачих догођених земљотреса и обавља друге послове по налогу директора Завода.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство - студијски програм електроника и телекомуникације, информационе технологије, рачунарска техника и информатика или геолошко инжењерство - студијски програм геофизика, геотехника или физичке науке - студијски програм општа физика, примењена и компјутерска физика, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк


 

01.02.2023. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИХ РАДНИХ МЕСТА Детаљније

Датум објаве: 01.02.2023. Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2023.

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

I Орган у коме се попуњавају радна места:

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД, 11000 Београд, Ташмајдански парк б.б.

II Радна места која се попуњавају:

Директор Републичког сеизмолошог завода – положај у првој групи,

Опис посла:

Руководи, планира, организује и усмерава рад Завода; дефинише развојну стратегију сеизмолошке мреже Србије, аквизиције, обраде и интерпретације података; дефинише годишње циљеве рада са израдом плана рада Завода ради спровођења политике Владе; организује и надгледа спровођење плана рада Завода давањем општих и појединачних усмерења и извештава Владу о постигнутим резултатима; планира потребна финансијска средства за остваривање предвиђених циљева и стара се о законитом коришћењу средстава у оквирима утврђеним буџетом; стара се о спровођењу закона и других прописа из делокруга Завода; учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника Завода; учествује у изради планских докумената; остварује сарадњу из делокруга Завода са другим државним органима и међународним организацијама и обавља друге послове из делокруга Завода

Услови:

Стечено високо образовање из научне, односно стручне области геолошког инжењерства – студијски програм геофизика или математичке науке – студијски програм математика, рачунарске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци

Место рада: Београд


 

Републички сеизмолошки завод оглашава потребу за пријем стручних кадрова у радни однос (са или без радног искуства) на неодређено време, за обављање следећих послова: процена сеизмичког ризика, анализа и обрада сеизмолошких података, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и система и сл.

Кандидати треба да поседују високо образовање из неке од следећих стручних области:

• геофизика, геотехника или регионална геологија (рударско-геолошки факултет)

• грађевинарство (грађевински факултет)

• примењена и компјутерска физика (физички факултет)

• електроника, телекомуникације и информационе технологије (виша електротехничка школа)

Заинтересовани кандидати треба да пошаљу кратку биографију и контакт податке на е-мејл: seismo.serbia@seismo.gov.rs.

Кандидати који испуњавају горе наведене услове ће бити позвани на разговор (интервју) ради пружања додатних података који могу бити значајни за одлуку о пријему, као и ради личног оријентицоног упознавања са пословима радног места.

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк